Menu Witryny
Aktualności
O PZITB
Zarząd
Komisje
Koła Zakładowe i Terenowe
Konkursy
Rekomendacje
Zasłużeni
Składki Członkowskie
Ośrodek Rzeczoznawstwa
Szkolenia
Uprawnienia budowlane
Kosztorysowanie
Prezentacje
Referencje
Bezpłatne porady prawne
Kontakt
Młoda Kadra Techniczna
KONFERENCJE
WPPK 2022
TECH-BUD'2019
Wyszukaj

 
 
 
Zbysław Kałkowski Drukuj Email
Zbysław Kałkowski

ZBYSŁAW  KAŁKOWSKI
 
ur. 1 czerwca 1934 roku w Krakowie

absolwent Wydziałów Politechnicznych Akademii
Górniczo-Hutniczej oraz POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ
z dyplomem magistra inżyniera budownictwa w 1957 roku.
Po uzyskaniu dyplomu podejmuje pracę w wykonawstwie budowlanym na budowach krakowskiego okręgu przemysłowego w rejonie Skawiny:

            Elektrowni II,  Huty Aluminium II, Zakładów Materiałów Ogniotrwałych ,
            Zakładów Produkcji Betonów Lekkich, infrastruktury technicznej uzbrojenia
            terenu, dróg, kolei , budownictwa mieszkaniowego w ramach rozbudowy miasta.
                   
W dalszym ciągu, pracując w bezpośrednim wykonawstwie, później na kierowniczych stanowiskach realizowanych budów,   zarządza robotami na budowach  różnych obiektów przemysłowych i mieszkaniowych.  Także  inżynieryjnych dla potrzeb Wojska Polskiego. Prace w bezpośrednim wykonawstwie kończy w 1963 roku.
W czasie pracy na budowach uzyskuje – w 1961 roku -  uprawnienia budowlane  w oparciu o przepisy art. 362 rozporządzenia Prezydenta z 1928 roku, z art.367 prawa budowlanego.

W latach 70-tych pełni funkcje zarządzania przedsiębiorstwami, w tym w nowatorskiej wówczas formie generalnego realizatorstwa inwestycji przemysłowych. Efekty tego okresu pracy to budowa i uruchomienie wydobycia czystej siarki w kopalni głębinowej w Grzybowie (powiat Staszów), a w dalszym ciągu produkcji czystej siarki granulowanej, siarki gorącej (ciekłej do transportu cysternami), aż wreszcie budowa nadbrzeża,  własności przemysłu siarkowego w Gdańsku, dla stałego eksportu tego surowca.

Następne lata praktyki zawodowej to pełnienie funkcji kierowniczych w regionalnych makro-organizacjach zarządzania budownictwem – w Zjednoczeniach:  budownictwa przemysłowego i ogólnego w Krakowie.

Od roku 1965 rozpoczyna pracę w projektowaniu budownictwa mieszkaniowego w Krakowie, pełniąc funkcję naczelnego inżyniera Biura Projektowo-Badawczego Budownictwa Ogólnego (przez 16 lat)  i związane z tą funkcją działalności w organizacjach projektowania,  zawodowych i społecznych. Pracę tą kontynuuje, po roku 1991 -  w formie  działalności gospodarczej -  zakładając prywatne Biuro Inżynierskie Budownictwa.

W roku 1999 przechodzi na emeryturę, kontynuując, w formie prywatnego biura, zawodową działalność budownictwie.

Członkiem Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa jest od 1963 roku. W czasie przynależności członkowskiej pełni szereg funkcji organizacyjnych, z wyboru gremiów statutowych i uchwał organów:

                      
 - członka Zarządu Oddziału Krakowskiego (trzy kadencje),

 - członka Prezydium Zarządu oraz wiceprzewodniczącego Zarządu Oddziału krakowskiego,

 - członka Zarządu Głównego Związku,
                                    
 - wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego Związku (przez dwie kadencje),

Satysfakcję daje realizacja - podjętych przed 28-miu laty - pomysłu i inicjatywy organizowania stałej, corocznej Konferencji Technicznej środowiska projektantów budownictwa,  która jest znana pod nazwą: „Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji” i miejscem jej odbywania w Ustroniu i Wiśle na śląsku. Jest związany od początku z tą akcją PZITB, był kilkakrotnym bezpośrednim organizatorem tych Konferencji w  różnym czasie i realiach gospodarczych i politycznych kraju i z tytułem „honorowego jej uczestnika” jest nadal członkiem kolejnych, corocznych komitetów organizacyjnych „Warsztatów”.

W roku 2013 odbędzie się XXVIII Konferencja.

W czasie działalności stowarzyszeniowej był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany: odznakami stowarzyszeniowymi Polskiego Związku Inżynierów Budownictwa (srebrne i złote), NOT-owskimi, Miasta Krakowa oraz innymi okolicznościowymi, przyznawanymi przez organa administracyjne  regionu i resortu budownictwa. W okresie pracy zawodowej otrzymał odznaczenia państwowe: Krzyże Zasługi I, II i III stopnia, Krzyż Kawalerski i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

Uchwałą  XLVII Zjazdu delegatów Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa  w czerwcu 2012 roku uzyskał godność Członka Honorowego PZITB.

 
 
 
 
 

Copyright © 2008 Datacomp. Wszelkie prawa zastrzeone