Menu Witryny
Aktualności
O PZITB
Zarząd
Komisje
Koła Zakładowe i Terenowe
Konkursy
Rekomendacje
Zasłużeni
Składki Członkowskie
Ośrodek Rzeczoznawstwa
Szkolenia
Uprawnienia budowlane
Kosztorysowanie
Prezentacje
Referencje
Bezpłatne porady prawne
Kontakt
Młoda Kadra Techniczna
KONFERENCJE
WPPK 2022
TECH-BUD'2019
Wyszukaj

 
 
 
Janusz Kawecki Drukuj Email
   
Janusz Kawecki
Prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki
W okresie pracy naukowej na Politechnice Krakowskiej opublikował ponad 160 prac w periodykach krajowych i zagranicznych. Opracował 12 recenzji prac doktorskich i 2 prac habilitacyjnych w różnych uczelniach.
Był promotorem dwóch wyróżnionych nagrodami Ministra Budownictwa prac doktorskich. Kierował lub współkierował wieloma pracami naukowo - badawczymi i realizowanymi najpierw (1975-89) w ramach tzw. Problemów węzłowych na następnie CPBP i ostatnio w ramach programów KBN.
Był organizatorem i współorganizatorem wielu konferencji naukowych
i naukowo-technicznych krajowych i zagranicznych (fundamenty pod maszyny - 1967, ocena szkodliwości drgań na konstrukcje inżynierskie - 1971, kominy przemysłowe - 1973, wpływy sejsmiczne i parasejsmiczne na budowle - od 1978 r. co 3 lata, konferencji krynickich organizowanych przez Kraków, 1996 r. - konferencji inżynierii wiatrowej.
Był wiceprzewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Konferencji Krynica'95 i Krynica'96.
Jest współautorem podręcznika ”Mechanika budowli - ujęcie komputerowe” - 1992 r., skryptów z zakresu mechaniki budowli i dynamiki budowli, komentarzy do norm projektowania.
Współpracuje jako członek międzynarodowych organizacji z IASS (Grupa Robocza: Maszty i wieże) ISO (Komitet TC-98), IAWE (przewodniczący Polskiej Grupy ds. współpracy z IAWE).
Był uczestnikiem wielu krajowych i międzynarodowych konferencji (Prezentacja referatów, dyskusje, udział w pracach komitetów naukowych).
Jest członkiem redakcji naukowych takich wydawnictw jak: Archiwum Inżynierii Lądowej, Studia z zakresu inżynierii, Wydawnictw PAN, Kom. Bud. Oddziału Krakowskiego, był członkiem redakcji Zeszytów Naukowych Politechniki Krakowskiej.

W działalności dydaktycznej oprócz pracy ze studentami prowadził kursy w ramach struktur PZITB, organizował studia podyplomowe. Jest autorem lub współautorem ponad 200 prac o charakterze ekspertyzowym.
Jest rzeczoznawcą PZITB z zakresu dynamiki budowli, rzeczoznawcą Ministerstwa Ochrony środowiska z zakresu ochrony przed wibracjami.
Jest autorem (we współpracy z zespołem) czterech znaczących norm projektowania z zakresu: obciążenia wiatrem, kominów murowanych i żelbetowych, oceny szkodliwości drgań przekazywanych na budynki i na ludzi a ostatnio projektu normy z zakresu projektowania kominów stalowych.
W latach 1993 - 96 był członkiem Prezydium Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i organizatorem działań Rady w sprawach dot. systemu oceny jakości kształcenia w uczelniach.
Ponadto w latach 1999-2001 był członkiem Rady Nadzorczej PKP S.A.

Działalność dydaktyczna i naukowa była wielokrotnie wyróżniana nagrodami.
Były wśród nich:
- nagroda PZITB im. prof. S. Bryły (1980 r.)
- nagroda IV Wydziału PAN im. F. Jasińskiego (1988 r.)
- nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego a potem Ministra Edukacji Narodowej za działalność naukową (1976, 1978, 1984) oraz za działalność dydaktyczno-wychowawczą (1971, 1978, 1990), i organizacyjną (1994 i 1995),
- nagroda I stopnia - zesp. Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa za opracowanie podstaw naukowych, ich weryfikację doświadczalną oraz przygotowanie i wdrożenie dokumentów normalizacyjnych dotyczących problemu oceny szkodliwości drgań przekazywanych z podłoża na budynki i ludzi znajdujących się w budynkach (1990 r.),
- nagroda I stopnia zesp. OW NOT za “Wybitne osiągnięcia techniczne” (1971)
- nagroda statuetka Oddziału Krakowskiego za “Wybitne osiągnięcia w zakresie nauki” (1984 r.),
- nagroda - wyróżnienie (zespołowe) Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa za publikację z zakresu diagnostyki dynamicznej budowli (1993)
- nagroda (zespołowa) Ministra Edukacji Narodowej za podręcznik “Mechanika Budowli w ujęciu komputerowym” (1993 r.),
- wyróżnienie honorowe dla opiekuna prac dyplomowych wyróżnionych nagrodą im. prof. I. Stella-Sawickiego (1993, 1994 i 2000r.)

 
 
 
 
 

Copyright © 2008 Datacomp. Wszelkie prawa zastrzeone