Nadzwyczajne Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów 2018
NADZWYCZAJNE SPRAWOZDAWCZE
WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW
Oddziału Małopolskiego PZITB


W poniedziałek, 22 maja 2018 w Krakowie odbyło się Nadzwyczajne Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Małopolskiego PZITB. Miejscem obrad była Sala im. prof. Walerego Goetla w Domu Technika przy ul. Straszewskiego 28.

Gośćmi honorowymi tegorocznego Zebrania byli: Kol. Mirosław Boryczko – Przewodniczący Rady Okręgowej Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Kol. Andrzej M. Kucharski – Przewodniczący Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Krakowie.

Po przywitaniu zgromadzonych Delegatów – Przewodniczący Oddziału Małopolskiego PZITB – Kol. Maciej Gruszczyński rozpoczął zebranie od wyboru Przewodniczącego WZD, którym wybrany został Kol. Mirosław Boryczko. Na zastępcę Przewodniczącego WZD zgromadzeni wybrali Kol. Pawła Bałosa. Sekretarzami zebrania zostały Kol. Dominika Dębska i Kol. Joanna Misygar.

W dalszej części WZD Przewodniczący Oddziału przedstawił sprawozdanie z działalności merytorycznej, a Kol. Skarbnik – Izabela Tylek, wraz z reprezentującą biuro księgowe KRYTERIUM Panią Krystyną Cichoń, zaprezentowały wykonanie preliminarza i wynik finansowy Oddziału i Ośrodka Rzeczoznawstwa i Szkolenia Budowlanego za rok 2017. Po ww. prezentacjach Przewodniczący WZD zarządził głosowanie nad przyjęciem sprawozdań – merytorycznego oraz finansowego. Zgromadzeni Delegaci w głosowaniu sprawozdania przyjęli oraz udzielili Zarządowi Oddziału absolutorium za działalność w roku sprawozdawczym. W kolejnym punkcie WZD Przewodniczący Oddziału podziękował Delegatom za udzielone absolutorium i przedstawił główne kierunki aktywności planowane na rok 2018. Następnie odbyła się dyskusja, po zakończeniu której Przewodniczący WZD zakończył zebranie.

Image

Image

Image

Image